Vztahoví mistři: co se můžete naučit od úspěšných párů. Praha 9.11. Přijďte si povídat ...

Vzdělávací videa k rozvodům a péči o děti  

Otravná videa, bez kterých se v životě bohužel neobejdeme. Seriál právních vzdělávacích videí - právních okének na téma rozvodu manželství a péče o děti připravuje a uvádí Mgr. Denisa Kartusová.

Chci se rozvést - rozvod nesporný

Trvání: 13 minut 

Tématem tohoto okénka je tzv. nesporný rozvod. Jedná se o méně „trnitou cestu“ vedoucí k ukončení jedné etapy života.

Chci se rozvést - rozvod sporný

Trvání: 13 minut 

Tématem tohoto okénka je postup úkonů a jednání týkajících se rozvodu v případě, že se z manželství narodily nezletilé děti.

Chci se rozvést - rozvod sporný II. stupně

Trvání: 10 minut 

Tématem tohoto okénka je sporný rozvod zaměřený na úpravu poměrů nezletilých dětí u soudu II. stupně.

Dopady sporného rozvodu na rodinu

Trvání: 14 minut 

Tématem tohoto okénka je tzv. sporný rozvod; kdo je zapojen, jaké jsou jeho dopady na rodinu a nezletilé děti.

Výlučná péče jednoho z rodičů a péče společná

Trvání: 11 minut 

Tématem tohoto okénka je výlučná péče jednoho z rodičů a péče společná. Co to znamená pro rodiče,  a co děti?

Střídavá péče rodičů o dítě

Trvání: 11 minut 

Tématem tohoto okénka je střídavá péče rodičů o dítě: její obecná rovina, praktická podoba péče, výživné a další aspekty.  

Argumenty proti střídavé péči, znalecký posudek

Trvání: 11 minut 

Tématem tohoto okénka jsou nejčastější argumenty proti střídavé péči a také detaily ke znaleckému posudku - kdy a kým je vyhotovován, co je zjišťováno, cena, čas a používané metody.

Vyživovací povinnost pro různé druhy péče o dítě 

Trvání: 11 minut 

Tématem tohoto okénka je stanovení výše vyživovací povinnosti a rozdílnosti při stanovování výživného u jednotlivých druhů péče.

Rozvod manželství sporného a nesporného

Trvání: 7 minut 

V jakém okamžiku může být přistoupeno k řízení o rozvodu manželství, základní znaky a podmínky tzv. nesporného a sporného rozvodu, za jakých podmínek soud manželství nerozvede.

Vypořádání společného jmění manželů

Trvání: 10 minut 

Vypořádání a režim společného jmění manželů (SJM) obecně, aktiva a pasiva - závazky SJM, co do SJM spadá a nespadá, darování mezi manžely a režimy SJM.

Rozvod a péče o děti - právní otázky a odpovědi

Některé z otázek a odpovědí jsme zde pro Vás vypsali v rychlém přehledu. Odpovědi se rozbalí po kliknutí na vybranou otázku ...  

Chceme se rozvést, jaký je postup?

Nejdříve je potřeba vyřešit úpravu poměrů nezletilých dětí (péči a výživné, případně také styk), následně je možné přistoupit k rozvodu manželství a v neposlední řadě k vypořádání společného jmění manželů a společného bydlení po rozvodu. Pokud jste jako rodiče (manželé) schopni se dohodnout na úpravě poměrů nezletilého dítěte, na rozvodu manželství a vypořádání společného jmění manželů, tak je zcela ideálním sepsat dohodu o úpravě poměrů nezletilého dítěte a dohodu o vypořádání společného jmění manželů.

Musíme rozvod řešit přes soud?

V případě, že jste se jako rodiče (manželé) dohodli na úpravě poměrů nezletilého dítěte a tato dohoda byla schválená soudem, postačí Vám k soudu, který bude řešit Váš rozvod manželství, podat společný návrh na rozvod manželství a dohodu o vypořádání společného jmění manželů a společného bydlení po rozvodu. Následně bude rozvod manželství pouze formalitou, neboť soud nebude zjišťovat příčiny rozvratu manželství a rozvede Vám za několik málo minut.

Je pravda, že při střídavé péči se neplatí výživné?

Není, v případě, že jsou příjmy a majetkové poměry rodičů téměř shodné, soud stanoví vyživovací povinnost oběma rodičům ve stejné výši. Pokud jsou však příjmy a majetkové poměry rodičů rozdílnými, tak se sice opět stanovuje vyživovací povinnost oběma rodičům, opět dle jejich příjmů a majetkových poměrů, ale rodič, který má vyšší příjmy a majetkové poměry bude hradit výživné vyšší nežli rodič s příjmy a majetkovými poměry nižšími.

Co je společná péče rodičů?

To je nejlepší varianta péče o dítě. V praxi to však znamená, že se rodiče musejí shodnout na společné péči, nemůže být o této péči rozhodnuto autoritativně soudem, a to i přesto, že by si to jeden z rodičů přál. Rodiče tedy o společné péči sepíší dohodu za pomoci mediátora, právníka apod. U společné péče není upravován styk, ani prázdninový a ve většině případů ani výživné, neboť se předpokládá, že pokud jsou rodiče schopni se dohodnout na společné péči, tak jsou schopni se dohodnout i na dalších záležitostech týkajících se dítěte.

Co když se nedokážeme dohodnout, každý chce něco jiného?

Ideální je využít služeb odborníků a snažit se dohody dosáhnout, a to hlavně v zájmu nezletilého dítěte. Pokud máte pocit, že dohoda není možná zejména z důvodu nevypořádáných křivd mezi Vámi partnery (manžely) je vhodné oslovit párového terapeuta. Pokud dohoda není možná z důvodu například nesouhlasu ze způsobem péče o nezletilé dítě, nejednotnosti ve výchově a péči či počátečně se projevujících psychických problémů či pouze nevyrovnanosti dítěte s rozpadem rodiny je potřeba oslovit rodinného terapeuta a pokud dohoda není možná, zjednodušeně řečeno pouze z důvodu, že se jedná straně prostě nechce, tak je dobré oslovit mediátora, který umí konflikt mírnit a zároveň pracovat s vyhrocenými emocemi či si každý rodič najde právníka a na společné schůzce se snaží najít dohodu. Pokud se nedohodnete ani za pomoci odborníků, je nutné počítat s minimálně rokem soudních sporů, se zvýšenými výdaji, znaleckými posudky apod.

Jaké jsou výhody, když se jako rodiče dohodneme?

Dítě není přímým účastníkem sporu ( př. není opakovaně veden s dítětem pohovor na OSPODu, není nuceno docházet k psychologovi, nemusí podstupovat znalecké posudky). Dohoda vychází z potřeb dítěte, které znáte Vy jako rodiče nejlépe. Rozhodujete Vy a ne někdo cizí, kdo Vaše dítě v podstatě nezná, nezná jeho potřeby, zájmy apod.

Vzdělávácí videa - právní okénka Servisu vztahů připravuje Mgr. Denisa Kartusová, která se ve své advokátní praxi zabývá mimo jiné rodinným právem. Další videa budeme postupně dále tvořit a přidávat. Sledujte nás i nadále!  

Mgr. Denisa Kartusová

Advokátka sídlící v centru Prahy se ve své několikaleté advokátní praxi zabývá zejména poskytováním právních služeb z oblasti práva rodinného (úpravy poměrů nezletilých dětí, stanovení výživného pro nezletilé, ale i zletilé děti, určení otcovství, nahrazení souhlasu druhého rodiče, rozvody manželství, vypořádání SJM, atd.) a práva trestního (jak z pozice oběti trestního činu, tak z pozice pachatele).

Paradoxně se v praxi Mgr. Kartusové mnohokrát potvrdilo, že rodinně-právní spory mnohem více a intenzivněji zasahují do životů nejen daného klienta (rodiče), ale zejména do životů nezletilých dětí, nežli trestně-právní řízení. 

Advokátka v souvislosti s poskytováním právních služeb má i tu možnost nahlédnout do života klienta (rodiče) a jeho rodiny. V době právního zastupování v podstatě „s nimi žije jejich životy“ a samá má tu možnost zjistit a velmi intenzivně vnímat, že kdyby rodiče své každodenní problémy, přání, požadavky, obavy apod. začali řešit včas, intenzivně a za pomoci odborníků, měli přístup k uceleným a jednotným informacím, nemusela bych jejich manželství a partnerství končit rozpadem rodiny. Proto se Mgr. Denisa Kartusová rozhodla zapojit se do projektu „Servis vztahů“ jehož cílem není rodinu „jen“ zachránit, ale pokud již není „cesty zpět“, tak rodině a hlavně dětem za pomoci odborníků dopomoci ke klidnému a důstojnému rozpadu rodiny, který pouze v minimální míře zasáhne nejen rodiče, ale hlavně nezletilé děti.