Finanční podmínky - kurzy  

Kurzy probíhají za dostupné poplatky a jsou dotovány naší společností. 

Ke kurzům se může účastník přihlásit na těchto webových stránkách: www.servisvztahu.cz/kurzy. U jednotlivých kurzů jsou uvedeny veškeré informace – termín, místo konání, cena apod. 

Ceny za účast na kurzu jsou pevné. Kurzovné je z části dotováno Women for Women, tzn., že ceny pro účastníky našich kurzů jsou příznivější než v obdobných kurzech, které se aktuálně k dané problematice nabízejí.

Potvrzením elektronické přihlášky vzniká mezi uchazečem kurzu (dále jen „objednatel“) a W4W platně uzavřená smlouva. Objednatel zároveň souhlasí s podmínkami a storno poplatky.

Na základě závazné objednávky vzniká povinnost zaplatit ve stanoveném termínu kurzovné a to převodem na bankovní účet 255403936/0300, vedený v ČSOB, a.s..

Úhradu kurzovného objednatel provede převodem na základě výzvy k platbě či zálohové faktury, kterou obdrží e-mailem a bude obsahovat variabilní symbol platby.

V místě konání kurzu obdrží objednatel daňový doklad (fakturu).

V případě zrušení či neúčasti na kurzu bude účtován storno poplatek:
50% z kurzovného při zrušení objednávky max. týden před konáním příslušného kurzu,
100 % z kurzovného při zrušení účasti méně než týden (7 kalendářních dní) před začátkem příslušného kurzu nebo se objednatel na kurz nedostaví.
Storno poplatek nebude objednateli účtován při zrušení objednávky max. měsíc před konáním příslušného kurzu.
Storno poplatek nebude účtován v případě zrušení kurzu ze strany poskytovatele.

W4W si vyhrazuje právo kurz zrušit pokud bude účastníků přihlášeno méně než 7, při kurzu s kapacitou 10 účastníků. A pokud bude účastníků přihlášeno méně než 14, při kurzu s kapacitou 20 účastníků.

V případě pozdní úhrady faktury jsme Vám oprávněni účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

Tyto storno podmínky jsou platné od 1. 11. 2019.