Jak projekt funguje

Zde se seznámíte s fungováním projektu Servisu vztahů

Každý, kdo chce na svém vztahu pracovat a rozhodl se pro projekt Servis vztahů, se v rámci projektu setká s Průvodcem pro vztahy - odborníkem, který vás provede celým programem jako váš nezávislý a nezaujatý „ sparing“ partner. Ač jde o velmi vážnou věc a ne trénink, chceme dát tímto termínem najevo, že v tuto chvíli se nejedná o zápas s vítězi a poraženými, ale že vás náš Průvodce pro vztahy na vaší cestě maximálně podpoří a to jak v procesu, tak ve vnitřním rozvoji. To je jeho hlavní role.

Dále se na základě spolupráce s Průvodcem pro vztahy setkáte s odborníky z mnoha oborů souvisejících s lidskými vztahy v návaznosti na danou problematiku, tj. např. s psychologem nebo psychoterapeutem prostřednictvím individuální, párové a rodinné terapie, dětskými psychology, mediátory, právníky, kouči a dalšími profesionály.

Více o roli Průvodce pro vztahy najdete zde. Představí Vám  svoji roli: kdo to vlastně je a jak vám může být nápomocný.

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUT

Individuální terapie - umožňuje klientovi překonat tíživou krizovou situaci, sdílet niterní osobní prožitky a bolesti, ventilovat emoce, zažít korektivní zkušenost, lépe poznat sám sebe, pochopit a změnit své vzorce, kterými přisívá k vzniku svých potíží a nespokojenosti. Individuální terapie podporuje klienta v ujasnění si svých potřeb v partnerském vztahu a podporuje ho ve zralém („dospělém“) řešení partnerských problémů.

Párová terapie - je určena pro partnery, kteří se ocitli ve vztahové krizi a jsou oba motivováni na záchraně vztahu pracovat. Párová terapie se zaměřuje na vztahové problémy a narušené soužití partnerů či manželů. Při párové terapii nestranný terapeut pracuje s oběma partnery současně na cílech, které si společně stanovili. Cílem párové terapie je např. nalezení efektivních způsobů vzájemné komunikace založených na respektu a úctě, osvojení si konstruktivního řešení konfliktů, minimalizování boje „kdo z koho“, porozumění rozdílným očekáváním ve vztahu, sladění představ o partnerském soužití a znovuobnovení vztahu.

Rodinná terapie - se zabývá celým rodinným systémem a jeho fungováním. Problémy jednotlivých členů rodiny řeší v souvislosti konkrétní rodiny, rodinné dynamiky, vzájemných vztahů a komunikace. Při konzultacích pracuje jeden, případně dva terapeuti se všemi členy rodiny, které daná rodina považuje za své členy, tzn. nejen s rodiči a dětmi, ale např. též s novými partnery rodičů, prarodiči, přáteli apod. Cílem rodinné terapie je změna komunikačních vzorců a fungování celého rodinného systému a nastavení zdravé interakce mezi členy rodiny. 

Dětská psychoterapie

Pomáhá dětem i jejich rodičům při řešení problémů výchovných, vzdělávacích, komunikačních, ale také osobních. I děti se mohou v životě setkat se situací, na kterou sami nestačí nebo si neví rady s řešením nějakého problému. Neřešený problém se pak může velmi lehce stát příčinou selhání chování nebo jednání dětí. Dětem můžeme pomoci, abychom společně předešli poruchám chování a problémům ve škole, stresu, úzkostem apod. 

Participace dětí

Děti jsou aktivní součástí procesu, a proto je důležité vnímat jejich potřeby a klást na ně důraz. Snažíme se rodiče vést tak, aby děti vnímali, pochopili, aby viděli situaci jejich očima. Stejně tak je nutné, aby děti měly možnost situaci pochopit, chápat, co se děje, vědět, že ony za to nemohou a že rodičovská láska k nim není ohrožena. 

Děti nenutíme být součástí samotného procesu, ale někdy si to situace žádá. Jsou to nelehké situace, kdy může velmi pomoct účast někoho nestranného, kdo zajistí bezpečné prostředí pro komunikaci v rodině. Někdy jsou situace zmatené, nejasné a je důležité, aby se k nim dítě mohlo vyjádřit, říci co si myslí a být plně vnímáno. A také, aby se děti zbavily nejistot a věděly, co se kolem nich děje, když se jejich rodina mění. 

Často mohou nastat situace, kdy dítě rodičům nic neříká, aby jim nepřitěžovalo, drží si vše v sobě, aby rodičům ulehčily situaci, nebo se bojí jednomu z rodičů ublížit a snaží se situaci mezi dvěma rodiči vybalancovat, to je pak důvod dítě do procesu vtáhnout a začít pracovat i s ním.

Jak jsme již zmínili. Dítě má právo vědět, co se děje a je důležité je informovat o změnách. Ovšem s rozmyslem a bez toho, abychom dětskou hlavičku ještě více zatěžovali a vytvářeli bolesti či traumata. V komunikaci s dítětem v situaci, kdy se jeho rodina mění, může napomoci i kurz rodičovských kompetencí, který byl zpracován panem prof. PhDr. Radkem Ptáčkem Ph.D., MBA, prvním profesorem lékařské psychologie v České republice, klinickým psychologem a soudním znalcem a také jeho kolegyní Mgr. Terezií Pemovou, která je mimo jiné odbornicí v oblasti sociální práce.

PODPŮRNÁ MUŽSKÁ SKUPINA

Tato služba bude nabídnuta pouze v případě zájmu ze strany klientů v minimálním počtu (6 osob). V této skupině mohou klienti zažít podporu, sdílení, načerpání informací, zjištění, že nejsou na svůj problém sami, a že takové problémy řeší i další lidé. Pod vedením terapeutů je možno sdílet vše co těší, tíží, v čem není jasno, sdílet své radosti i starosti ve skupině rodičů, kteří mají stejné zkušenosti, zážitky i prožitky.

MEDIÁTOR 

Rodinná mediace - Mediace je neformální, strukturovaný proces mimosoudního řešení konfliktů. V tomto procesu mediátor jako nezávislá a nezaujatá osoba napomáhá stranám identifikovat jejich zájmy a podporuje je v hledání společných praktických a reálných řešení v předmětech, které způsobily konflikt/spor. Podporuje klienty v hledání společné smírné cesty a ve vytvoření vzájemně přijatelné dohody. Pomáhá jim vyhledávat taková řešení, která uspokojí obě strany, aniž by doporučovala, nařizovala podobu výsledného řešení. Další informace o mediaci najdete zde.  

PRÁVNÍK

Formální právní stránka věci – v rámci projektu se dozvíte veškeré informace k tomu, co musí lidé vše řešit, když se chtějí rozcházet. Je připraven i základní kurz, který je veden přímo advokátem. Detailně se pak témata řeší dle osobního plánu a toho, co potřebují lidé řešit. 

Zastupování – pokud se v průběhu zjistí potřeba zastupování ze strany advokátů, je toto možné nabídnout v rámci dohodnutých podmínek. 

Součástí projektu jsou i kurzy, které jsou zaměřené na informovanost v oblastech, které jsou pro vztahové problematiky zásadní – psychologie, právní povědomí i rodičovské kompetence.

Jsme vašimi partnery a průvodci nejen při pojmenování problému, ale především při nalezení cesty k řešení. Vytvoříme pro Vás a Vaši životní situaci individuální plán. Víme, že osobním a individuálním přístupem „na míru“ dokážeme párům pomoci. V případě nepřekonatelné krize plníme roli průvodců, kteří jim pomohou nalézt cestu ke klidnému rozchodu. To vše s akcentem na minimalizaci negativních dopadů na děti.

Co možná nevíte?

MEDIACE

V České republice se každoročně rozvádí přes 30 000 manželství. osavadní zkušenost rodinných mediátorů  podporuje jejich přesvědčení, že převážnou většinu rozvodů lze účinně řešit prostřednictvím mediace.